Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

1 JANUARI 2020


In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepalen en dat wij verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Contact

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres en NAW-gegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contact die wij met u hebben. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de belastingdienst dit eist bij controle)In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google heeft toestemming om de IP-adressen alleen anoniem te gebruiken.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.Bij een eventuele datalek zijn wij verplicht direct een melding van te maken bij de autoriteit bescherming persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@codell.nl

U hebt de volgende rechten:

Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.

Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.

Het laten corrigeren van fouten.

Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

Intrekken van toestemming (machtiging)

Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

In bovenstaande gevallen uitgezonderd het eerste punt zullen wij u altijd vragen u verzoek schriftelijk in te dienen. Om veiligheidsredenen zal altijd om verificatie van uw gegevens worden gevraagd.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.Contactgegevens